Práva na ochranu osobných údajov

Aké práva na ochranu osobných údajov vám ako dotknutej osobne prináležia?

Ako dotknutá osoba máte kedykoľvek nasledovné práva:

 • Právo získať, opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie svojich uchovávaných údajov (po vykonanej jednoznačnej identifikácie platným dokladom totožnosti).
 • Podať odpor voči spracúvaniu a používaniu na účely priameho marketingu.
 • Právo na prenos údajov v súlade s ustanoveniami legislatívy na ochranu údajov.

Právo na potvrdenie

Ako dotknutá osoba (po vykonanej jednoznačnej identifikácii platným dokladom totožnosti) máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše príslušné osobné informácie. V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Právo na informácie

Ako dotknutá osoba (po vykonanej jednoznačnej identifikácii platným dokladom totožnosti) máte právo od nás kedykoľvek bezplatne získať informácie o uchovávaných osobných informáciách o vašej osobe, ako aj kópiu týchto informácií. V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Vaše právo na informácie zahŕňa nasledovné informácie:

 • účely spracovania;
 • kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo ešte budú osobné údaje sprístupnené;
 • ak je to možné, plánovaná doba, na ktorú sú vaše osobné údaje uchovávané, alebo, ak to nie je možné, kritériá na stanovenie tejto doby;
 • existencia vášho práva na opravu alebo vymazanie vašich príslušných osobných údajov, príp. na obmedzenie ich spracovania prostredníctvom prevádzkovateľa alebo právo na odmietnutie takéhoto spracovania;
 • existencia práva na sťažnosť na rakúskom dozornom úrade na ochranu osobných informácií;
 • v prípade, že osobné údaje nie sú zhromažďované u vás ako dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov.

V rámci prevádzky našich webových stránok poverujeme výkonom určitých činností poskytovateľov softvérových služieb a agentúry, ktoré v dôsledku toho môžu získať prístup k vašim osobným údajom. Tieto sa voči nám zaviazali dodržiavať platné zákonné ustanovenia na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o nami poverených poskytovateľoch si môžete vyžiadať na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Ďalej máte ako dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či boli vaše osobné údaje postúpené do tretej krajiny alebo nejakej medzinárodnej organizácii. V danom prípade máte ako dotknutá osoba okrem toho právo získať informácie o vhodných zárukách v súvislosti s postúpením týchto údajov.

Právo na opravu

Ako dotknutá osoba (po vykonanej jednoznačnej identifikácii platným dokladom totožnosti) máte právo od nás požadovať bezodkladnú opravu nepravdivých osobných údajov týkajúcich sa vaše osoby. V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Ako dotknutá osoba (po vykonanej jednoznačnej identifikácii platným dokladom totožnosti) máte právo od nás požadovať bezprostredné vymazanie svojich príslušných osobných údajov, pokiaľ nastane jeden z nasledovných dôvodov a ak ich spracovanie nie je potrebné:

 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené na takéto účely alebo spracované iným spôsobom, pre ktorý už nie sú potrebné.
 • Ako dotknutá osoba odvoláte svoj súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa čl. 6, ods. 1, písmeno a) GDPR alebo čl. 9, ods. 2, písmeno a) GDPR, a chýba iný právny základ na spracúvanie.
 • Ako dotknutá osoba vznesiete v súlade s čl. 21, ods. 1 GDPR odpor voči spracúvaniu a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracúvanie, príp. ako dotknutá osoba vznesiete v súlade s čl. 21, ods. 2 GDPR odpor proti spracúvaniu.
 • Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne.
 • Vymazanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov Rakúska, ktorým ako prevádzkovateľ podliehame.

Ak sa uplatňuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a vy ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje uchováva spol. Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH, budete chcieť iniciovať vymazanie týchto údajov, môžete sa s týmto cieľom na nás kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba (po vykonanej jednoznačnej identifikácii platným dokladom totožnosti) máte právo od nás ako prevádzkovateľa požadovať obmedzenie spracúvania údajov, ak je daný jeden z nasledovných predpokladov:

 • Vy ako dotknutá osoba popierate správnosť osobných údajov, a síce počas doby, ktorá nám ako prevádzkovateľovi umožňuje skontrolovať správnosť vašich osobných údajov.
 • Spracovanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania vašich osobných údajov.
 • My ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje s cieľom spracúvania, vy ako dotknutá osoba ich ale potrebujete na uplatnenie, výkon a obranu svojich právnych nárokov.
 • Vy ako dotknutá osoba ste podali odpor proti spracovaniu podľa čl. 21, ods. 1 GDPR a nie je ešte jasné, či prevažujú legitímne dôvody prevádzkovateľa voči legitímnym dôvodom dotknutej osoby.

Ak sa uplatňuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a vy ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje uchováva spol. Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH, budete chcieť iniciovať obmedzenie spracovania týchto údajov, môžete sa s týmto cieľom na nás kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Právo na prenos údajov

Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám ako prevádzkovateľovi poskytli, a to v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo odovzdať tieto údaje inému poskytovateľovi bez toho, aby sme vám v tom bránili, a to za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6, ods. 1, písmeno a) GDPR alebo čl. 9, ods. 2 písmena a) GDPR, príp. na základe zmluvy v súlade s čl. 6, ods. 1, písmeno b) GDPR a spracúvanie prebieha pomocou automatizovaných metód za predpokladu, že spracovanie nie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme ani sa neuskutočňuje na výkon verejnej moci, ktorý bol prenesený na prevádzkovateľa.

Ďalej máte ako dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenos údajov podľa čl. 20, ods. 1 GDPR právo vymôcť si, aby sme vaše osobné údaje priamo postúpili inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a to za predpokladu, že tým nebudú poškodené práva a slobody iných osôb.

Právo na prenos údajov si u nás môžete kedykoľvek uplatniť na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Právo na podanie odporu

Ako dotknutá osoba máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie kedykoľvek podať odpor voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písmena e) alebo f) GDPR. V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na uskutočňovanie priamej reklamy, máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek podať odpor proti spracúvaniu osobných údajov na takéto účely.

Právo podať sťažnosť

So svojimi sťažnosťami sa môžete kedykoľvek obrátiť na Rakúsky úrad na ochrany osobných údajov: https://www.dsb.gv.at