Adatvédelmi jogok

Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt, mint érintett személyt?

Önt, mint érintett személyt mindenkor megilletik az alábbi jogok:

 • Tájékoztatás, tárolt adatainak helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása (személyazonosságot igazoló érvényes dokumentummal történt egyértelmű azonosítást követően).
 • Az adatok kezelésével és direktmarketing céljára történő felhasználásával szembeni ellentmondás.
 • Adatok hordozhatósága az adatvédelmi jog szerinti feltételeknek megfelelően.

Igazolásra vonatkozó jog

Önnek, mint érintett személynek (személyazonosságot igazoló érvényes dokumentummal történt egyértelmű azonosítást követően) joga van ahhoz, hogy igazolást kérjen tőlünk arról, kezelünk-e Önt érintő személyes adatokat. E célból bármikor fordulhat hozzánk a datenschutz@wieneralpen.at címen.

Felvilágosítás joga

Önnek, mint érintett személynek (személyazonosságot igazoló érvényes dokumentummal történt egyértelmű azonosítást követően) joga van ahhoz, hogy bármikor díjtalan felvilágosítást kérjen tőlünk az Ön személyével kapcsolatos, általunk tárolt személyes adatokról, és másolatot kapjon az erre vonatkozó felvilágosításról. E célból bármikor fordulhat hozzánk a datenschutz@wieneralpen.at címen.

A felvilágosításra vonatkozó, Önt megillető jog az alábbi információkat foglalja magába:

 • adatfeldolgozás célja,
 • az általunk kezelt személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, vagy címzettek csoportjai, akik előtt a személyes adatokat feltártuk vagy a későbbiekben kerülnek feltárásra,
 • amennyiben lehetséges, az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának kritériumai,
 • az Önt érintő személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, illetve általunk, mint felelős által történő adatkezelés korlátozására vonatkozó jogának, vagy az adatkezeléssel szembeni ellentmondásra vonatkozó jogának a fennállása
 • az osztrák Adatvédelmi Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságnál történő panaszemelés jogának fennállása
 • amennyiben az Ön személyes adatait nem Öntől, mint érintett személytől gyűjtjük: minden rendelkezésre álló információ ezen adatok eredetével kapcsolatban

Weboldalaink üzemeltetése keretében szoftverszolgáltatókat és ügynökségeket bízunk meg, akik tevékenységük során hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. E cégek velünk szemben kötelezték magukat az érvényes adatvédelmi rendelkezések betartására. Az általunk megbízott szolgáltatókkal kapcsolatban közelebbi információ szerezhető be a datenschutz@wieneralpen.at címen.

Önt, mint érintett személyt megilleti ezen túlmenően az arra vonatkozó felvilágosítás joga, hogy továbbításra kerültek-e személyes adatai harmadik ország vagy nemzetközi szervezet felé. Amennyiben ez az eset áll fenn, úgy Önnek, mint érintett személynek joga van felvilágosítást kapnia az adattovábbítással összefüggő megfelelő garanciákról.

 Helyesbítés joga

Önnek, mint érintett személynek (személyazonosságot igazoló érvényes dokumentummal történt egyértelmű azonosítást követően) joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó, téves személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. E célból bármikor fordulhat hozzánk a  datenschutz@wieneralpen.at címen

Adattörlés joga (adatok tárolásának megszüntetése, „right to be forgotten”)

Önnek, mint érintett személynek (személyazonosságot igazoló érvényes dokumentummal történt egyértelmű azonosítást követően) joga van ahhoz, hogy az Önt érintő személyes adatok azonnali törlését kérje, amennyiben az alábbi okok valamelyike fennáll, és amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

 • Az Ön személyes adatait olyan célra gyűjtöttük vagy kezeltük egyéb módon, amelyhez az adatok már nem szükségesek.
 • Ön, mint érintett személy visszavonja azon hozzájárulását, amelyen az adatkezelés az EEAR 6. cikk 1. bek. a) pont vagy EEAR 9. cikk 2. bek. a) pont értelmében alapult, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Ön, mint érintett személy az EEAR 21. cikk 1. bek. szerinti ellentmondással él az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésnek nincs prioritást élvező, jogszerű indoka; vagy mint érintett személy az EEAR 21. cikk 2. bek. szerinti ellentmondással él az adatkezeléssel szemben.
 • Az Ön személyes adatainak kezelésére jogszerűtlenül került sor.
 • Az Ön személyes adatainak törlése az Európai Unió vagy az Osztrák Köztársaság jogrendjének – amelynek hatálya alatt állunk, mint felelősök – valamely jogszabálya által előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Amennyiben a fent felsorolt indokok valamelyike fennáll, és Ön, mint érintett személy, akinek személyes adatait a Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH tárolja, ezen adatokat töröltetni kívánja, e célból bármikor fordulhat hozzánk a datenschutz@wieneralpen.at címen.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Önnek, mint a személyes adatok kezelése által érintett személynek (személyazonosságot igazoló érvényes dokumentummal történt egyértelmű azonosítást követően) joga van ahhoz, hogy tőlünk, mint felelőstől az adatkezelés korlátozását kérje, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 • Ön, mint érintett személy vitatja a személyes adatok helyességét, olyan időtartamra, amely nekünk, felelősöknek lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön személyes adatainak helyességét.
 • Az adatkezelés nem jogszerű, és Ön, mint érintett személy elutasítja személyes adatai törlését, és helyette személyes adatai használatának korlátozását kéri.
 • Nekünk, mint felelősnek, már nincs szükségünk az Ön személyes adataira adatkezelés céljából, Önnek azonban, mint érintett személynek szüksége van adataira jogigény érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából.
 • Ön, mint érintett személy ellentmondással élt az adatkezeléssel szemben az EEAR 21 cikk. 1. bek. szerint, és még nem dőlt el, hogy a felelős jogos indokai súlyosabban esnek-e latba, mint az érintett személy indokai.

Amennyiben a fenti indokok valamelyike fennáll, és Ön, mint érintett személy, akinek személyes adatait a Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH tárolja, korlátoztatni kívánja ezen adatok kezelését, e célból bármikor fordulhat hozzánk a datenschutz@wieneralpen.at címen.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek, mint a személyes adatok kezelése által érintett személynek, joga van ahhoz, hogy az Ön, mint érintett személy által részünkre, mint felelős részére rendelkezésre bocsátott, Önt érintő személyes adatokat megkapja strukturált, szokványos, számítógéppel olvasható formátumban. Ezen kívül Ön jogosult ezen adatokat más felelőshöz eljuttatni anélkül, hogy azt akadályoznánk, ha az adatkezelés az EEAR 6. cikk 1 bek. a) pontja vagy 9. cikk 2. bek. a) pont szerinti hozzájáruláson vagy az EEAR 6. cikk 1. bek. b) pontja szerinti szerződésen alapszik, és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, amennyiben az adatkezelés nem valamely a felelőst terhelő, közérdekű vagy közhatalom gyakorlásával történő feladat ellátásához szükséges.

Ezen túlmenően Ön, mint érintett személy az adathordozhatósághoz való joga gyakorlása során az EEAR 20. cikk 1. bek. alapján jogosult úgy rendelkezni, hogy az Ön személyes adatait közvetlenül mi, mint felelős juttassuk el más felelős részére, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és amennyiben ez más személyek jogait és szabadságjogait nem sérti.

Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése céljából bármikor fordulhat hozzánk a datenschutz@wieneralpen.at címen.

Az ellentmondáshoz való jog

Ön, mint érintett személy jogosult az Ön különleges helyzetéből adódó okok miatt bármikor ellentmondással élni az Önt érintő személyes adatok EEAR 6. cikk 1. bek.  e) vagy f) pontja alapján történő kezelésével szemben. E célból bármikor fordulhat hozzánk a datenschutz@wieneralpen.at címen.

Amennyiben az Ön személyes adatait kezeljük direktmarketing tevékenységünkhöz, úgy Ön, mint érintett személy jogosult bármikor ellenmondással élni a személyes adatainak ilyen reklámcélra történő kezelésével szemben.

Panasztételi jog

Panaszaival bármikor fordulhat az Osztrák Adatvédelmi Hatósághoz: https://www.dsb.gv.at