Práva na ochranu osobních údajů

Jaká práva na ochranu osobních údajů vám jako dotčené osobě přísluší?

Jako dotčená osoba máte kdykoliv následující práva:

 • Informace, oprava, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti).
 • Nesouhlas se zpracováním a použitím pro účely přímého marketingu.
 • Přenositelnost osobních údajů v souladu s předpoklady práva na ochranu osobních údajů.

Právo na potvrzení

Jako dotčená osoba máte právo požadovat od nás (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti) potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje týkající se vaší osoby. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Právo na informovanost

Jako dotčená osoba máte právo obdržet od nás (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti) kdykoliv bezplatnou informaci o osobních údajích uložených k vaší osobě a kopii této informace.


Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Vaše právo na informovanost zahrnuje následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie osobních údajů, které zpracováváme,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou osobní údaje zpřístupněny,
 • pokud možno plánovanou dobu, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby,
 • existenci vašeho práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování námi jako odpovědnou osobou, nebo vašeho práva nesouhlasu s tímto zpracováním
 • existenci práva podání stížnosti rakouskému úřadu pro ochranu osobních údajů jako dohlížecímu subjektu
 • pokud nejsou vaše osobní údaje shromažďovány u vás jako dotčené osoby: všechny dostupné informace o původu těchto údajů

V rámci provozu naší webové stránky pověřujeme poskytovatele softwarových služeb a agentury, které mohou v rámci své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům. Tyto subjekty se vůči nám zavázaly dodržovat platná právní ustanovení na ochranu osobních údajů. Bližší informace o námi pověřených poskytovatelích služeb si můžete vyžádat na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Dále vám jako dotčené osobě přísluší právo informovanosti o tom, jestli byly předány vaše osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pokud je tomu tak, máte jako dotčená osoba právo obdržet informaci o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Právo na opravu

Jako dotčená osoba máte právo požadovat od nás (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti) neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů týkajících se vaší osoby. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Jako dotčená osoba máte právo požadovat od nás (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti), aby byly osobní údaje, které se vás týkají, neprodleně vymazány, pokud se jedná o jeden z následujících důvodů a pokud není zapotřebí tyto údaje zpracovávat:

 • Vaše osobní údaje byly shromážděny pro takový účel nebo takovým způsobem, pro který již nejsou zapotřebí.
 • Jako dotčená osoba zrušíte svůj souhlas, o který se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a) GDPR, a chybí jiný právní podklad pro zpracování.
 • Jako dotčená osoba vyjádříte nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo jako dotčená osoba vyjádříte nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 • Výmaz vašich osobních údajů je nutný pro splnění právní povinnosti podle práva EU nebo práva Rakouské republiky, kterému jako odpovědná osoba podléháme.

Pokud se jedná o jeden z výše uvedených důvodů a vy jako dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou uloženy u společnosti Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH, požadujete výmaz těchto údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Právo na omezení zpracování

Jako osoba dotčená zpracováním osobních údajů máte právo od nás jako odpovědné osoby (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti) požadovat omezení zpracování, pokud je dát jeden z následujících předpokladů:

 • Správnost osobních údajů je vámi jako dotčenou osobou popřena, a to na dobu, která nám jako odpovědné osobě umožňuje prověřit správnost vašich osobních údajů.
 • Zpracování je neoprávněné a vy jako dotčená osoba odmítáte výmaz vašich osobních údajů a místo toho požadujete omezení použití vašich osobních údajů.
 • My jako odpovědná osoba vaše osobní údaje pro účely zpracování již déle nepotřebujeme, vy jako dotčená osoba je však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhájení právních nároků.
 • Jako dotčená osoba jste vyjádřili nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 1 GDPR a není dosud jisté, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Pokud se jedná o jeden z výše uvedených důvodů a vy jako dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou uloženy u společnosti Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH, požadujete omezení zpracování těchto údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Vaše právo na přenositelnost osobních údajů

Jako osoba dotčená zpracováním osobních údajů máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste jako dotčená osoba poskytli nám jako odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez omezení z naší strany, pokud se zpracování zakládá na souhlase podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) DSGVO a zpracování probíhá automaticky, pokud není zpracování potřebné pro realizaci úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci, který byl odpovědné osobě svěřen.

Dále máte jako dotčená osoba při výkonu vašeho práva na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo dosáhnout toho, abychom my jako odpovědná osoba přímo předali vaše osobní údaje jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky realizovatelné a pokud tím nedojde k omezení práv a svobod jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Právo podání námitky

Jako dotčená osoba máte právo z důvodů, které vyplynou z vaší mimořádné situace, kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 ods. 1 písmeno e) nebo f) GDPR. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@wieneralpen.at.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímé reklamy, máte jako dotčená osoba právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy.

Právo podání stížnosti

Svou stížnost můžete kdykoliv směřovat na rakouský úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.dsb.gv.at