Postupovanie údajov

Kto má prístup k vašim údajom? Komu sú vaše údaje postupované mimo spol. Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH?

V rámci spol. Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH získavajú prístup k vašim osobným údajom tie miesta, resp. tí zamestnanci, ktorí tieto údaje potrebujú na plnenie predzmluvných opatrení alebo zmluvných povinností, ako aj uchovávanie oprávnených záujmov spol. Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH.

Cez web spol. Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH možno odosielať nezáväzné dopyty k ponukám alebo ubytovaniu. Kontaktné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo), ktoré nám poskytnete, ako aj údaje špecifické pre danú cestu (dátum príchodu/odchodu, počet osôb, počet detí a vek detí) sa sprostredkúvajú na účel spracovania nezávislého dopytu u príslušného ubytovateľa/poskytovateľa.

Nad rámec toho prijímajú nami poverení spracovatelia (zvlášť poskytovatelia informačno-technologických ako aj „backoffice“ služieb a tlačiarní) vaše osobné údaje, pokiaľ sú tieto nevyhnutné na plnenie príslušných úloh. Všetci spracovatelia sú zmluvne zaviazaní k tomu, aby vaše osobné údaje spracúvali iba v rámci poskytovania príslušných služieb a aby s nimi zaobchádzali dôverne.

Až na týchto vyššie uvedených spracovateľov nie sú vaše údaje postupované tretím stranám, s výnimkou, ak na to existuje zákonná povinnosť.